Otvorené Majstrovstvá východného Slovenska v MAS WRESTLINGU 2019 Giraltovce

Dňa 9.2.2019 sa v Giraltovciach uskutočnia Majstrovstvá východného Slovenska v mas wrestlingu, kotré zorganizuje Klub silových športov Dido Powerlifting.

Propozície

A. Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ: Klub silových športov Dido Powerlifting z poverenia SASAT

Partneri podujatia: mesto Giraltovce

Dátum konania: 9.február 2019

Miesto konania: Športová hala Igora Nováka Giraltovce

Charakter súťaže: Otvorené Majstrovstvá východného Slovenska v mas wrestlingu.

Informácie: Dávid Bendík tel.č.: +421 919 375 028 e-mail: david.bendik@sasat.sk

Prihlášky: Zaslať najneskôr do 25.1.2019 na e-mail: david.bendik@sasat.sk

Prihláška musí obsahovať meno a priezvisko pretekára, oddielovú

príslušnosť, vekovú a hmotnostnú kategóriu.

Štartovné: 10€ pre každého pretekára. Uhradiť najneskôr do 25.1.2019

č.účtu : SK 4709000000005129563827 swift kód GIBASKBX

V poznámke pri platbe je treba uviesť meno pretekára.

.

B. Technické ustanovenia

Predpis: Súťaží sa podľa pravidiel mas wrestlingu a súťažného poriadku asociácie SASAT

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis !!!

Štartujú: Muži a ženy všetkých vekových a hmotnostných kategórií .

Hmotnostné a vekové kategórie :

Klikni sem 


Podmienky štartu:Včas zaslaná prihláška, uhradené štartovné a podpísaný formulár

o štarte na vlastnú zodpovednosť.

Protesty: O protestoch počas súťaže rozhoduje odvolávacia komisia na čele s hlavným rozhodcom (Ján Matej st.). Rôzne iné námietky a protesty sa podávajú hlavnému organizátorovi s poplatkom 20€.

C. Zbor činovníkov

Riaditeľ súťaže: Marcel Vasilenko

Čestný riaditeľ súťaže: Pavol Tchurik prednosta MsÚ Giraltovce

Zástupca riaditeľa súťaže: František Hreha

Moderátor: Matúš Ivan

Zdravotník : Lucia Fečová

Sekretariát : Ján Matej st.- hlavný rozhodca

Zapisovatelia: členovia Klubu silových športov DIDO Powerlifting

Odvolacia komisia: na jej čele je hlavný rozhodca Ján Matej st.

D. Zbor rozhodcov

Hlavný rozhodca : Ján Matej st.

Rozhodcovia platformy : 1.František Hreha

2.Ján Matej ml.

E. Časový harmonogram

Prezentácia a váženie:

Sobota 9.2.2019 10.00 - 13.00 všetci pretekári

Súťaž:

Sobota 9.2.2019 13.30 - 13.50 slávnostné zahájenie šampionátu

14.00 - 17.00 súťaž - všetky váhové kategórie

Presný rozpis harmonogramu súťaže bude vyhotovený a uverejnený po prezentácii a vážení pretekárov.Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu a zlučovanie váhových kategórií podľa počtu prihlásených pretekárov a pravidiel mas wrestlingu!!!

F. Tituly a ceny

Víťazi jednotlivých váhových kategórií získavajú titul Majstra východného Slovenska v mas-wrestlingu.

Každý pretekár obdrží diplom.

Pretekári na 1. 2. a 3. mieste získavajú pohár a vecné ceny

( doplnky výživy)( úpomienkové predmety )

G. Rôzne

Vzhľadom nato, že organizátor nemôže poistiť účastníkov súťaže, je každý z

účastníkov povinný zaistiť si vlastné poistenie začo zodpovedá vedúci

jednotlivých klubov.

Pri vážení každý pretekár podpíše prehlásenie, že štartuje na vlastnú

zodpovednosť, bez ktorej nebude pripustený k súťaži.

Na vyhlásení výsledkov, ktoré budú po ukončení súťažného dňa sa musia

zúčastniť všetci súťažiaci, pretekári a to v športovom úbore.

H. Možnosť ubytovania

https://www.hotel-alfa.sk/

Propozície spracoval:  Riaditeľ súťaže Marcel Vasilenko

Schválil: Dávid Bendík predseda MAS Wrestling SASAT